Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Балықшы мен балық


Балықшы мен балық

Сабақтың тақырыбы: Пушкин А. С. "Балықшы мен балық" (Ертегі)

 Сабақтың мақсаты:                                                          

1) Оқушыларды А. С. Пушкиннің «Балықшы мен балық» ертегісінің мазмұнымен таныстыру.

2) Қарама - қарсымінездіадамдардыталдауарқылыкейіпкербейнесінүлгіету. Оқушылардыңоқу мен жазуарқылы сын тұрғысынанойлауын, естесақтау, салыстыру, шығармашылыққабілеттеріндамыту.

3) Жақсы мен жамандыажыратабілуге, әрнәрсеніңқанағатыболатынынұқтыру, адамгершіліккетәрбиелеу.

Сабақтыңкөрнекілігі: А. С. Пушкинніңпортреті, ақынныңжинақтары, ертегібойынша мультфильм, суреттер, т. б.

Сабақтыңәдіс – тәсілі: Сын тұрғысынанойлаудыдамытустратегиялары

Стратегиялар: автор орындығы, екітүрлітүсініктемекүнделігі, веннсалыстыруы

Түрі: Ертегісабақ

Сабақтыңтипі: Жаңабілімдімеңгерту

 

Сабақтыңбарысы

І. Ұйымдастырукезең. Психологиялықдайындық.

Жақсы бала еңбекшіл

Ер азаматболады.

Қиындықтыжеңіпкіл,

Құшағыгүлгетолады.

Еңбекшілосындай,

Болайықшыдосым – ай.

Балаларсендергеүйге "Ғажайыпдос" аттықиял - ғажайыпертегіқұрастырыпкелдептапсырылды

- Оқушылардыңназарынсабаққааудару.

- Бүгінбіздеертегілереліқонақта. Олайболса, балалар, ертегілереліндеболатын «Ертегісабағымызға» қошкелдіңіздер!

- Балалар, «Алтын балық» туралыертегітыңдағыларыңкелеме?

Ертедеөтекедейбалықшы бала болыпты. Олұстағанбалығынтамаққылыпөзініңеңбегіменкүнелткенекен

Бірақсоңғыуақыттардаоныңқұрғанторынаешқандайбалықтүспей бала әбденқиналғанекен. Біркүнібаланыңқұрғанторынаанау – мынауемес алтын балықтүсіпті. Бала қаттықуаныпбалықтықуырыпжемекшіболғанда алтын балық: ей, балақайегерменібосатсаң мен сағанкүндетаңертеңбірсыйлықжасаптұратынболамындепсөйлепқояберіпті. Қарныаш бала балықтыбосатқысыкелмепті. Сонда балық: олжайғанасыйлықемес. Сыйлықтарсені бар бақытыңажеткізетінболады. Олүшін сен тапсырмаларорындапотыруыңқажет – дейді. Бала әріойланып, беріойланыпбалықтыңқойғаншартынакөніпті. Таңертеңұйқысынантұрған бала есіктіңалдындақұлыптаулысандықтыкөреді. Оныңішітолғанақшаеді. Сандықашылуүшінмынандайтапсырма бар екен: «Оқу мен еңбек - егіз» дегендіқалайтүсінесің?

- Кәне, балалар, балықшыбалағакімкөмектесеаларекен?(оқушылардыңжауабытыңдалады)

- Өтежақсы, жауапберіпбалағакөмектескендеріңерахмет.

Келесікүніесіктіңалдындасыртындасуреті бар үлкенкітап (кітап, мұқабасында А. С. Пушкинніңсуреті) тұрады. Егербұлкітаптыңтапсырмасыорындалса, бала білімдіболадыекен. Оқу, білім, еңбекадамды бар бақытқажеткізеді.

Тапсырма: Кітаптыңсыртындағысуреттегікім? Оқушылардыңжауабытыңдалады.)

Бұлжолы да балықшыбалағажақсыкөмектестіңдер. Осылайкүндесыйлықалғанбалықшы бала бақшамұратынажетіпті.

Бүгін А. С. Пушкиннің: «Балықшы мен балық» ертегісіментанысболамыз.

Ертегі – қиял мен арманғанегізделгеншығарма. Ертегілерәңгіме, өлеңтүріндеайтылады, жазылады. Ондахалықтыңарманы, әдет – ғұрпы, мұңыбаяндалады

Мұғалімніңқосымшатүсіндірмесі:... Александр Сергеевич 1799 жылыМәскеуқаласындаақсүйектеротбасындадүниегекелген. Оныңшешесіжағынанарғыатасы Африка жеріненкелген Ибрагим аттыбұйра, қарашашты эфиоп еді. Оны өзеліненұрлапшығып, Түркияелінеәкеліп, орыспатшасыБіріншіПетргесыйғатартады. Бала Ресейжерінекелгенненкейін, оған Ганнибал дегената - тек беріледі. Пушкинніңшешесі Надежда Осиповна Ганнибал осы «Ұлы Петр арабының» немересіеді. Болашақақынныңәкесі Сергей Львович әдебиеткеәуес, тіптіөзіөлеңшығаратынкісіболған. Ал оныңінісі, Василий Львович, кезіндебелгіліақынатанған. Пушкинніңүйінесолкездегікөрнектіақындаржиі - жиікеліптұрадыекен. Поэзия жайындағыәңгімелер, өлеңоқу, әкесінің бай кітапханасызерек, алғырбалағаүлкенәсеретіп, оныңақындықталантыныңоянуынасебепкерболған. Пушкиннің бала күндегідосытәрбиешіәйел Арина Родионовна еді. Қарапайымшаруақызыболашақақынныңхалықпоэзиясынақұштарлығыноятудазорәсереткен. Пушкин өзініңәжесі Мария Алексеевнаны да өтежақсыкөрген. Әжесі мен тәрбиешіәйелкішкенеСашағахалықертегілерін, әндері мен әңгімелердімайынтамызыпайтыпберіпотырған. Кейіннен Пушкин естігенхалықертегілерібойыншаөзініңтамашашығармаларынжазған.

Оныңшығармаларындүниежүзіхалықтарыөзтілдерінеаударған. Пушкинніңөлеңдерін, поэмаларын, мысалдарынқазақақындары да аударған. Ертегіні 1833 жылдың 14 қазанында «Сараңкемпір» аттыорысертегісіннегізге ала отырыпжазған.

 

ІІІ. Жаңасабақ.

1. Қызығушылықтарынтуғызу.

Бүгінгібіздіңсабағымыздың ой ашары:«Азғақанағатетпесең, көптенқұрқаларсың». Сөйлемніңмағынасынтүсіндіру.

Қазірмынасуреткеназараударыңдар. Осы суреткеқарап, үшминуттықәңгімеқұрастырыңдар

Стратегия: «Автор орындығы».

Әртоптапбіроқушы автор орындығынакеліпқұрастырғанертегісінайтыпбереді.

І – топ: Суреткеқарапөзойынанертегіқұрастырыпайтады.

ІІ – топ: «Егер мен балықшыболсам...»

ІІІ – топ: «Егер мен балықболсам...»

Әртоптанкелісіпбіроқушышығып, өзтақырыптарынқорғайды.

2. Мағынанытану.

1."Балық" тобыертегініңбасынанбастап "Үйтұременқақпалы" дегенжергедейіноқып, мазмұнынайтады.

1 - топқасұрақ:

- Ертегініңбастыкейіпкерікім?

- Шал қандайадам?

2. "Қайық" тобы да ертегініңбелгіленген "атқорағаайдады" дегенжерінедейіноқиды.

2 - топқасұрақ:

- Кемпірдіңкөсемәйелболғысыкелгенінеқалайқарайсыңдар?

- Ертегідегі алтын балыққандай?

3. "Теңіз" тобы да өздерінеберілген "Желкесіненсүйрелеп" депаяқталатынбөлігіноқиды

3 - топқасұрақ:

- патша болу туралы ой кемпірдіңбасынақалайкелдідепойлайсыңдар?

- ертегідегікемпірқандайадам? Оныңосылайбұзылуынакімкінәлі?

- Бұлертегісендердіңқұрастырғанертегілеріңеұқсайма? Мәтінде не туралыайтылған?

Сөздердіңмағынасынтүсіндір

Ау, қарт, көсемәйел, зерліішік, қалау, нөкер, пәтшағар, мұнаржабылу

Сергітусәті "Қатесін тап"

- Балықшы бала туралыайтылғанертегіденайырмашылығынеде?

2. Венн диграмасынқұрайық.

Екіертегінісалыстырайық алтын балықортаққасиетібалықшы мен балық

- «Балықшы мен балық» ертегісініңнегізгіидеясы, автордыңайтайындегенойы не депойлайсыңдар?

3. Ойтолғаныс: Ертегідегікемпірдіңқылықтарыарқылықандаймақалдар бар екенінескетүсіру. Дәптергежазу. Мысалы "Мыңасқанғабіртосқан" "Тойымсызғатоқтаужоқ"

«Екітүрлітүсініктемекүнделігі» стратегиясынпайдалану. Яғнибалықшы мен балықтыңіс - әрекетінебайланысты.

Оқушылар вертикаль сызықпенбөлінгенбөліктіңоңжағынамәтіндіоқубарысындақаттыәсереткентұстардыжазады.

Қаттыәсереттіпікірім

Бөліктіңсолжағына: соләсереткенүзінділержайлыпікіржазады.

Күнделіктітолтырыпбіткенсоңжұпта, топтаталқылауұйымдастырылады. Топтанбіроқушышығыпжауабытыңдалады.

ІV. Мәтіндімәнерлепрөлгебөліпоқиды.

V. Үйгетапсырма: ертегінісоңынадейіноқу 168 - 175б. Еркінжазу: ертегіқұрастырыпкелу.

VІ. Оқушылардыбағалау.

VІІ. Сабақтықорытындылау.


Соңғы жарияланған материалдар тізімі
"Қарабатыр" ертегісі 4 сынып
"Ана деп ән салам" Еспенбетова Ақзираның авторлық әнінің мәтіні мен минусовкасы
С.А.Пушкиннің «Балықшы мен балық» ертегісі
Қос сөздер
Заттың атын білдіретін сөздер. "Сауысқан мен көкек"
Заттың атын білдіретін сөздер. Құстарым, келіңдер
Екітаңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері
"Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуге есептер шығару"
Қар
М.Жұмабаевтың "Қарағым" өлеңі
Бөлім: Уроки / Бастауыш сынып | Көрсетілім: 2879 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык