Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Мұғалімнің құзыреттілігін арттыруда жаңа технологияларды қолдану


Мұғалімнің құзыреттілігін арттыруда жаңа технологияларды қолдану

Мұғалімнің құзыреттілігін арттыруда жаңа технологияларды қолдану.

Білім беру жүйесіндегі өзгерістер оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын қолдануды, жеке тұлғаның жан-жақты шығармашылық тұрғыдан дамуына жол ашуды көздеп отыр. Бұл міндеттерді жүзеге асырушылар білім беру жүйесінің күрделі мәселелерін шешетін кәсіби құзыретті ұстаздар болмақ. Сондықтан педагогика ғылымында кәсіби құзыреттілік коммуникативтік, ақпараттық, регулятивтік, операционалдық және интеллектуалды-педагогикалық құзыреттілік ретінде қарастырылып келеді. Ал, жаңа қоғам мұғалімі тек кәсіби шеберлігі жоғары адам ғана емес, рухани дамыған, шығармашыл, мәдениетті, білім құндылығын түсінетін, педагогикалық технологияларды меңгерген, ғылым мен техника жетістіктері негізінде кәсіби құзыретті болуы тиісБолашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп адамзат қоғамын алға апаратын күш тек білімде ғана. Қай елдің болмасын өсіп өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, дамыту бағытына байланысты.
Қазіргі кезеңде егеменді елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда. Бұл педагогика тарихы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр, себебі, білім беру жүйесі өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарды, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды.
Дәстүрлі оқыту әдістемесінің білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде толық меңгеруге кепілдік бермейтінін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр, сондықтан жаңартылған әдістемелік жүйені оқыту үрдісінде іске асыру үшін оны технологияландыру қажеттігі туындайды.
Мұғалімдердің алдына қойылып отырған  басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру.
Педагогикалық технология – мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы және сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-әрекет жиынтығы. Педагогиялық технологиядағы басты міндет – оқушының оқу-танымдық әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толық жету.
Білім негізінен пән арқылы берілгендіктен, әр пәнді заман талабына сай өз деңгейінде игерту, қай кезде болмасын, ең маңызды мәселе болып келгені даусыз. Әрине терең білімде, материалдың игеруге қолайлығы да, оқулық деңгейімен шектелу де мүлде нәтижесіз болды деп айта алмаймын.Технология мен әдістеменің мақсаты бір – «қалай оқыту мәселелерін  қарастырады». «Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер» деп Ж.Аймауытов айтқандай бүгінгі оқыту жүйесінде әртүрлі жаңа технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, нәтижелер беруде.Бұлар оқушының жеке қасиетін аша отырып, азамат етіп тәрбиелеумен қатар оқушының танымдық күшін қалыптастыру және білімін кеңейтуге, тереңдетуге жағдай жасайды.
Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойынының дамуында басты рөл атқарады.
Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің зияткерлік, кәсіптік,адамгершілік, рухани, азаматттық және де басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін – өзі дамытып, оқу – тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. «Өз еңбегін талдай білген адам ғана тәжірибелі ұстаз бола алады» деген В.Сухомлинскийдің сөзін оқытушының талмай ізденген еңбегінің нәтижесінде ғана көрінетіні белгілі. Қазіргі кезде білім мен техниканың даму деңгейі әрбір оқушыға сапалы және терең білім беруіне жағдай жасап отыр. Оқытушы баяндайды, әңгімелейді,түсіндіреді,ал оқушы тыңдайды,қабылдайды,ойлайды т.б, таным әрекетерін жасайды.
«Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық» деген сөздерді ескере отырып,сабақтарымызда мүмкіншілігіне қарай инновациялық технологияны пайдаланып отырсақ оқытушының ұтары мол деп ойлаймын. Тек оларды тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушының шеберлігіне байланысты әр қилы жүзеге асырылуы мүмкін.
Жаңатехнологияныпайдаланудыңтиімдітұстары:
Оқушыныңпәнгедегенжекеқызыушылығыноятады;
Танымдыққабілеттілігінқалыптастырады;
Әлеуметтікмәденитәрбиеқалыптастырады;
Оқушынышығармашылықжұмысқабаулиды;
Оқытушыныңуақытынүнемдейді
Қосымшамәліметтербереді.
Жаңатехнологияныпайдаланудыңоқытушығаберерінекелсек:
v Барлық  баланыоқыту;
vОқутәрбиеүрдісінтиімдіұйымдастыруғакөмектесу;
vБілімберудіңформасыноңайландыруміндеттерінатқару;
vОқушыныңжекеқабілетінайқындау, іздену;
Бізұстаздарқауымықандайболмасын  жаңалыққақұлақтүрежүретінімізайқын. Жаңатехнологиялардысабақтақолданудыңтиімділігінқашан да жолғақоярымызанық. Қазіргікездебілім беру үрдісіндекөптегентехнологияларқолданылады.  Соныңбірі «Оқу мен жазуарқылы сын тұрғысынанойлауды  дамыту» техногиясынбасшылыққаалдым.Бұлбағдарламаныңменіқызықтырғанысолбаланыңөзіізденіп, дәлелдеуі.Олбұрынтыңдаушыболса,ендіізденуші,ойлаушы, өзойындәлелдеуші,алмұғалім осы әрекеткебағыттаушы, ұйымдастырушы.
Сын тұрғысынанойлау – өзалдынасұрақтарғаауапіздеп, жан-жақтыпікірлесу, талдаужасапотыру,яғниоқушысанасынсолтақырыпқабайланыстыояту,ойшақыру, ойынжеткізу оны дәлелдейалу.Соныменқатарқасындағыоқушыныңпікірінтыңдау,солпікірлердісалыстыру.
Бұлтехнологияныңнегізгіұстанымдар:әлсін –әліқайталау, міндеттікезеңдікбақылау, тіректердіпайдалану, келіспеушіліктіңболмауы,оқушыныңжетісіктерініңжариялығы, қателердітүзеугемүмкіншілікжасау,барлықбалалардарынды, табысқажетугежағдайжасау,оқытументәрбиеніңбірлігі.
Сын тұрғысынанойлаудыдамытукүрделіпроцесболыпкеледі. Сыниойлауақпараталуданбасталып, қаралатынмәселегебайланыстышешімқабылдауданаяқталады.Сыниойлаукез – келгенжасаралықтарынатән.Сыниойлаукүрделіүрдісболғандықтан,оқушығасыниойлауортасынжасауқажет.   Мұндаәроқушының  ойышыңдалып,өз даму деңгейінесайжетістіктергежетугеболады.
Сынитұрғысынанойлауқалыптасқанортадаоқушы:
Нақтымақсатқоюғадағдыланады
Өзінедегенсеніміартады
Оқупроцесінебелсендіқатысады
Жолдастарыныңпікірінсыйлайды.
Өзінтолғандыратын, проблемалықсұрақтар  қоябіледі.
Сараптауға, бағалауға  дағдыланады
Пәнгедегенқызығушылығыартады.
Сын тұрғысынанойлау  жобасымынадайүшқұрылымнантұрады.
• Ø Қызығушылығынояту;
• Ø Мағынанытану:
• Ø Ойтолғаныс
Бұлтехнологияда  бұрынғыбілім мен жаңаұғымұштастырылады. Ал соңғыкезеңдеоқушыөзшығармашылығынанқабілетінтанытаалады. Мұндаоқушығаойланыптолғануғауақытберілуікерек, ойынайтуғаоқушышығармашылығынқалыптастыратынынатапөтукерек.
«Қызығушылығынояту» кезеңіндеалдыңғыөткентақырыптытексерумақсатында  тест жұмыстарынөткізуарқылыоқушыбілімдеңгейінқадағалап, жаңасабақтыбастаралдында «Топтастыру» стратегиясыарқылыоқушыларменбірлесежұмысжасауғаболады.Сабақтыңқайқұрылымындаболмасыносындайстратегиялардықолданғанда «Мен не ұтам?», және «Оқушы не ұтады? деген     сұрақтардыесіненшығармауыкерек.
«Мағынанытану» кезеңіндеоқушылардытопқабөлуарқылысұрақтардайындап  оны «Куббизм» стратегиясы    арқылыжүзегеасыруғаболады. Сұрақтарүшдеңгейдеәзірленеді.Дайындағансұрақтарғаоқушыларөзойларынбілдіріпжауапбереді.Бұлтехнологияныңкелесібіркезеңі – ой толғаныс.Мұнда «Венн» диаграммасын  қолдануарқылытақырыптардыңұқсастығымен мен айырмашылығынкөрсетугеболады. Осы кезеңде    пікір-сайыснемесе «5 минуттық эссе» жаздыруғаболады. Мұндағымақсатоқушылардыңөзіндіккөзқарасынқалыптастыру.Эссежазғандасабаққақабілетітөмендегеноқушылардың 5-6 сөйлемнентұратынойынжазса,соныңөзіоқушынысабаққатартабілгеніміз.
Жаңатехнологияныңпринциптері- оқытудыізгілендіру,өздігіненбілімалып, ізденісарқылыдамитын, өзіндікдұрысшешімқабылдайалатын, өміргебейімжекетұланықалыптастыру.Жаңаоқытутехнологиясыарқылыоқушықандайдаболмасынақпараттыөздігіншеигеріп,өзөміріне  жаратаалатынәмбебаптәсілдердіүйренукерек. Технологиялықжүйеліктісақтайотырып, қазіргісабаққақойылатынталапардықатаңескергенмұғалім, оқушыларшығармашылығынарттырып, білімбәсекелестігінедұрысбағыт – бағдарбереалады.
ҰлыағартушыАхметБайтұрсыновтың «Ұстазүздіксізізденген де ғана, шәкіртжанынанұрқұяалады», — дегенсөзіізденімпаз, жаңашаұстаздарғаарналғандай. Мұныәрбірмұғалімжадындасақтауытиіс.
Инновациялықбілім беру – іскерліктіңжаңатүрі.Инновациялыққызметоқуісіндамытуға,пәндердіңмәнінтереңдетуге, оқытушыныңкәсіптікшеберлігінарттыруғабасқажаңатехнологиялардыенгізуге, пайдалануғажәнешығармашылықжұмыстаржүргізугебағытталған.Мұндайтехнологиялардықолдану-біріншіденоқытушыұтады,яғниолсабақтытиімдіұйымдастыруғакөмектеседі, оқушыныңпәнгедегенқызығушылығыартады, екіншіденоқушыұтады, себебіоныңтақырыпбойыншатанымыкеңеді. Осылайшабілімберудіңқалыптасқанәдістемесінеоқытудыңжаңатехнологиясытұрғысынанөзгерістеренгізілсе, білімсапасы арта түспекдепойлаймын

Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Физика сабағында жаңа технологияларды қолдану-білім құзіреттілігіне жету.
Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияны қолдану
Заманауи мектептің әдістемелік қызметіндегі инновациялық модель
«Балабақшада сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістерін қолдану тәсілі»
ЖАҢАША БАҒЫТПЕН
Білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында ШЖМ-де педагогикалық инновациялық технологияларды пайдалану
Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы
Оқыту тиімділігі – озық технологияларда
Балабақшада сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістерін қолдану тәсілі
ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ САБАҒЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Бөлім: Уроки / Бастауыш сынып | Көрсетілім: 4313 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык