Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы


Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы
Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы
 
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұлоқу-тәрбиеүрдісіндегіелеуліөзгерістергебайланыстыболыпотыр. Себебі, білім беру парадигмасыөзгерді, білімберудіңмазмұныжаңарып, жаңакөзқарас, жаңашақарым-қатынаспайдаболуда.
Келер ұрпаққақоғамталабынасайтәрбие мен білімберудемұғалімдердіңинновациялықіс-әрекетініңғылыми-педагогикалықнегіздерінмеңгеруімаңыздымәселелердіңбірі. Өйткені, жаңапедагогикалықтехнологиянымеңгеругеоқытушылардыдаярлау – олардыкәсібибілімінкөтеругедайындауаспектісініңбіріжәнепедагогтыңжекетұлғасынқалыптастырудыңүрдісіндегііс-әрекеттіңнәтижесіболыптабылады.
Ғылым мен техниканыңжеделдамыған, ақпараттықмәліметтерағыныкүшейгензамандаақыл-ой мүмкіндігінқалыптастырып, адамныңқабілетін, талантындамытубілім беру мекемелерініңбастыміндетіболыпотыр. Олбүгінгібілім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбірстуденттіңқабілетінеқарайбілімберуді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққатәрбиелеудіжүзегеасыратынжаңартылғанпедагогикалықтехнологиянымеңгеругеүлкенбетбұрысжасалуықажет. Өйткенімемлекеттікбілім стандарты деңгейіндеоқуүрдісінұйымдастыружаңапедагогикалықтехнологияныендірудіміндеттейді. 
XXIғасырдабілімідамымағанелдіңтығырыққатірелерісөзсізделінгенПрезидентімізН.Ә.Назарбаевтың 18 ақпан 2005 жылғыҚазақстанхалқынаЖолдауында. Бұлмәсележалпыбілімберетіноқуорындарынабайланыстыайтылыптұрғандығыбелгілі. Солоқуорындарынатолыққандысапалыбілімалған, оныңбағдарламасынтолықмеңгергенұрпағымыздан, болашақтажақсымаман, білімдіазаматшығарыанық. 
Себебі, бізқадамбасқан ХХI ғасыржан-жақтыдамыған, білімді, өзісінежәнеөзгеніңісінеәділбағабереалатын, өзінесенімді, Отаныныңәлеуметтік-экономикалықдамуыназорүлесінқосаалатыназаматтәрбиелеудіталапетіпотыр./ 2 /.  
Оқу-тәрбиепроцесіндежаңапедагогикалықтехнологиялардыендірудіңалғышарты: оқытушылардыңинновациялықіс-әрекетінқалыптастыруболыптабылады. Жаңапедагогикалықтехнологиянымеңгергенәрбіроқытушыөзсабағыннәтижелі даму жағынанкөреалады. 
Оқытушыалғашпедагогикалықтехнологиялардыоқыпүйренеді, екіншіден, меңгереді, үшіншіден, жаңапедагогикалықтехнологиялардытәжірибедеқолданады, төртіншіден, оны дамытып, нәтижесінтексереді.    
Жаңатехнологиянықолданутөмендегідейкезеңдерарқылыжүзегеасырылады:
1 кезең – оқыпүйрену; 2 кезең – меңгеру; 3 кезең - өміргеендіру; 4 кезең – дамыту.
Педагогикалық технология – оқытушыныңкәсібиқызметінжаңартушыжәнесатыланыпжоспарлағаннәтижегежетугемүмкіндікберетініс-әрекеттержиынтығы. Педагогикалықтехнологиядағыбастыміндет – студенттердіңоқу-танымдықәрекетінжандандыраотырып, алғақойғанмақсатқатолықтайжету. Ал бұданпедагогикалықтехнологияныңтиімділігішығады. Оқытуүрдісінжаңашаландырустуденттердіңоқуматериалынтеориялықмазмұнынигеружөніндегіеңбегінтиімдіұйымдастыружәнеолардыңтәжірибелікіскерлігі мен дағдыларынқалыптастыруболыптабылады. Оқуүрдісініңтиімділігі мен сапасыоқытушыныңәдістемелікдайындығыжәнесабақжүргізутәсілдері мен әдістеріне, жаңапедагогикалықтехнологияларигерулерінетікелейбайланыстыболады. 
Педагогикалық технология кәсіптікқызметтіңерекшетүріболыптабылады. Оқытудыңжаңапедагогикалықтехнологиясынмеңгеруоқытушыданорасанзоріскерлік пен шығармашылыққанегізделгенізденістердіқажететеді. Осындаймақсаткөздегенжүйеліізденістероқытушыныңжаңатехнологиянымеңгеріп, инновациялықжетілуінеәкеледі. 
Кезкелгенелдіңэкономикалыққуаты, халқыныңөмірсүрудеңгейініңжоғарылығы, дүниежүзілікқауымдастықтағыорны мен салмағысолелдіңтехнологиялық даму деңгейіменанықталады. Жалпықоғамдамуы мен жаңатехнологияныенгізусапалығы осы елдегібілім беру ісініңжолғақойылғандығы мен осы саланыақпараттандырудеңгейінекеліптіреледі. Ал білім беру саласындағытехнологиялықидеяларбұдан 400 жылбұрынпайдаболған. Бұлкүндеоқытутехнологиясыүлкенөзгеріскеұшырапотыр. Оқытушылар мен студенттергеәртүрлідидактикалықматериалдарменқосаоқытудыңтехникалыққұралдарыжәрдемгекеледі. 
Қазіргікездебілім беру саласындаболыпжатқанауқымдыөзгерістертүрліынталыбастамалар мен түрлендірулергекеңіненжолашуда.  Осы тұрғыданалғандаұрпақтәрбиесіменайналысатынәлеуметтік-педагогикалыққызметтіңтиімділігінарттыру, оны жаңасападаұйымдастыруқажеттігітуындайды. Бұлүшіноқытушылардыңинновациялықіс-әрекеттіңғылыми-педагогикалықнегіздерінмеңгеруімақсатетіледі. Ал жаңатехнологияныпайдалануміндеттідеңгейдегібілімдіқадыптастыраотырыпмүмкіндікдеңгейгежеткізеді. Сондықтаноқытушыныңбіліктілігінкөтеру мен  шығармашылықпедагогикалықәрекетінұйымдастырудақазіргіпедагогикалықтехнологиялардымеңгерудіңмаңызызор.
Оқытутехнологиясыпедагогикалықәдістергенегізделген. 1960  жылдардашет ел зерттеушілері “Педагогикалық технология” терминіненгізді. В.Беспалько “Педагогикалық технология дегеніміз–тәжірибедежүзегеасырылатынбелгілібірпедагогикалықжүйеніңжобасы, ал педагогикалықжағдайларғасайқолданылатынәдіс, тәсілдер – оныңқұрамдыбөлігіғана” – дегентұжырымдамаберді.
Педагогикалық технология оқытуүрдісінжобалау, ұйымдастыружәне оны өткізудіңформасыменанықталады. Педагогикалықтехнологияныңөзіндікерекшелігі: қойылғанмақсатқажетумүмкіндігінекепілдікберетіноқытуүрдісінқұрастыружәне оны жүзегеасыру. Оқытылатынпәнмазмұныоқытушы мен студенттіңөзарабайланысіс-әрекеті, студенттіңішкі даму үрдісінегізіндеанықталғаннақтымақсатғанапедагогикалық технология құрылымынтүсінукілті бола алады.
Білім беру саласықызметкерлерініңалдынақойылыпотырғанміндеттердіңбірі – оқытудыңәдістәсілдерінүнеміжетілдіріпотыружәнеқазіргізаманғыпедагогикалықтехнологиялардымеңгеру. 
Қазіргібілім беру саласындағыоқытудыңжаңапедагогикалықтехнологияларынмеңгермейіншесауатты, жан-жақтыбілгірмаман болу мүмкінемес. Жаңапедагогикалықтехнологиянымеңгеруоқытушыныңзейін-зерделік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтықжәнебасқа да көптегенұстаздықкелбетініңқалыптасуынаигіәсерінтигізеді, өзін-өзідамытып, оқу-тәрбиеүрдісінжүйеліұйымдастыруынакөмектеседі. Қандайсабақтыңболмасынқызықтыөтуіоқытушыныңүнемііздену, ұтымдыәдіс – тәсілдердіқолдану, оқытуәдістемесінжаңартыпотыруынабайланысты. 
Қазіргітаңдаоқытушыларинновациялықжәнеинтерактивтікәдістемелерінсабақбарысындапайдаланаотырыпсабақтыңсапалыәріқызықтыөтуінеықпалынтигізуде.
ҚазақстанРеспубликасының 2015 жылғадейінгібілімберудідамытутұжырымдамасында: “Жоғарғыбілімдідамытудыңнегізгіүрдісімамандардаярлаусапасынарттыру, қарқындығылыми-зерттеуқызметіменықпалдастырылғанинновациялықбілімдідамыту, білім беру мен ақпараттықтехнологиялардыжетілдіруболыптабылады”,- депатапкөрсетілген.
Қазіргікүні инновация депкөбінесежаңатехнологияларды, әдістер мен құралдардыжасаужәнеқолданудыайтса, соныменбіргежаңаидеяларды, процестердібірлктежетілдірудің де жүйесі.Сондықтаноқыту мен тәрбиедегіжаңа технология инновациялықидеялардыенгізу, жаңартунысаныболыптабылады.

Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияны қолдану
Заманға сай педагогикалық технологияларды қолдану негізінде оқытудың тиімділігін арттыру
Биология сабағында оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру тәсілдері
Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы
ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІКТЕРІ
Оқыту тиімділігі – озық технологияларда
Абай
Математика сабақтарында оқушылардың шығармашылық қабілетін қалыптастыру
Мұғалімнің құзыреттілігін арттыруда жаңа технологияларды қолдану
Балабақшада сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістерін қолдану тәсілі
Бөлім: Уроки / Бастауыш сынып | Көрсетілім: 1600 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык