Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » ЛексикаЛексика

Сөз мағынасы – значение слова 
Тура мағына – прямое значение 
Көп мағыналы сөздер – многозначные слова 
Ауыспалы мағына – перенесное значение 
Кірме сөздер – заимствованные слова 
Көнерген сөздер – устаревшие слова 
Жаңа сөздер – неологизмы, новые слова 
Жалпылама сөздер – общеупотребительные слова 
Кәсіби сөздер – проффесиональные слова
Морфология
Күрделі сөздер – сложные слова 
Біріккен сөздер – слитные слова 
Қысқарған сөздер – сокращенные слова 
Қос сөздер – парные слова 
Сөз құрамы – состав слова 
Түбір – корень
Негізгі түбір-непроизводный корень
Туынды түбір-производный корень 
Жұрнақ – суффикс 
Сөз тудырушы- словообразующий суффикс
Сөз түрлендіруші-формаобразующий суффикс
Жалғау – окончание 
Тәуелдік жалғау – окончание принадлежности 
Көптік жалғау – окончание множественного числа 
Септік жалғау – падежное окончание
Атау септік-именительный падеж
Ілік септік-родительный падеж
Барыс септік-дательно-направительный падеж
Табыс-винительный падеж
Жатыс-местный падеж
Шығыс- исходный падеж
Көмектес-инструментальный падеж/творительный
Жіктік жалғау – личное окончание 
Сөз таптары – части речи 
Зат есім – имя существительное 
Жалқы есім – имена собственные 
Жалпы есім - имена нарицательные
Сын есім- имя прилагательное
Сапалық сын е.- качественное и.п.
Қатыстық сын есім- относительное и.п.
Шырайлар- степени сравнения
Жай шырай-положительная степень
Салыстырмалы шырай- сравнительная степень
Күшейтпелі, асырмалы шырай- превосходная степень
Сан есім- имя числительные
Есептік сан е.-количественные
Реттік сан е.-порядковые 
Жинақтық- собирательные
Болжалдық- предположительные, приблизительные
Топтау- разделительные
Бөлшектік- дробные
Есімдік- местоимение
Жіктеу есімдігі- личное мест.
Сілтеу е.-указательное мест.
Сұрау е.- вопросительное мест.
Өздік е.- возвратные мест.
Болымсыздық есімдігі-отрицательное мест.
Етістік- глагол
Сабақты ет.-переходный гл.
Салт ет. -непереходный гл.
Болымды ет.-положительный гл.
Болымсыз ет.-отрицательный гл.
Дара ет.-простая форма гл.
Күрделі ет.-сложная форма гл.
Тұйық ет.-неопределенная форма гл.
Көмекші етістік- вспомогательный гл.
Етістік шақтары-времена глагола
Осы шақ- настоящее вр.
Өткен шақ- прошедшее вр.
Келер шақ- будущее вр.
Етістік райлары- наклонение глагола
Ашық рай- изъявительное наклонение
Бұйрық рай-повелительное нак.
Қалау рай- желательное нак.
Етіс- залог
Өздік етіс-возвратный залог
Өзгелік етіс-побудительный залог
Ортақ етіс-взаимный залог
Ырықсыз етіс- страдательный залог
Үстеу- наречие
Мекен үстеуі-нареч.места
Мезгіл үстеуі-нареч.  времени
Себеп-салдар үстеуі-нареч. причины
Топтау үстеуі- разделительное наречие
Сын-бейне үстеулері-нареч. образа действия
Мөлшер үстеуі- нареч.меры
Мақсат үстеуі-нареч. цели
Есімше-причастие
Өткен шақ есімше-причастие прошедшего времени
Келер шақ есімше-причастие будущего времени
Ауыспалы келер шақ есімше-причастие будущего переходного времени 
Көсемше-деепричастие
Көмекші сөздер- служебные слова
Жалғаулық шылау- союз
Демеулік шылау- частицы
Септеулік шылау- послелоги
Одағай- междометия
Еліктеу сөздер- звукоподражательные слова
Синтаксис
Сөз тіркесі- словосочетание
Қиысу-согласование
Меңгеру- управление
Матасу-примыкание
Сөйлем мүшелері- члены предложений 
Тұрлаулы мүшелер- главные члены
Бастауыш-подлежащее
Баяндауыш- сказуемое
Тұрлаусыз мүше- второстепенные члены
Анықтауыш-определение
Толықтауыш- дополнение
Тура толықтауыш- прямое дополнение
Жанама толықтауыш-косвенное дополнение
Пысықтауыш- обстоятельство
Сөйлемнің бірыңғай мүшелері-однородные члены предложений
Сөйлем-предложение
Жай сөйлем- простое предложение
Айтылу мақсатына қарай- по цели высказывания
Хабарлы- повествовательное
Сұраулы-вопросительное
Лепті-восклицательное
Бұйрықты-побудительное
Құрылысына қарай-по структуре
Атаулы сөйлем-назывное предложение
Жақты с.-личные
Жақсыз с.- безличные
Толымды-полное
Толымсыз-неполное
Құрмалас сөйлем-сложное предложение
Салалас құрмалас-сложносочиненное пр.
Сабақтас қ.- сложноподчиненное пр.
Аралас қ.-смешанное
Жалғаулықты-союзные
Жалғаулықсыз-бессоюзные
Ыңғайлас сал.қ.-соединительные сл.соч.
Қарсылықты сал.қ.-противительные сл.соч.
Себеп-салдар сал.қ.-причинно-следственные сл. соч.
Талғаулықты сал.қ.-разделительное, с выборочными отношениями
Кезектес сал.қ.-сл.соч. с чередующимися отношениями
Сабақтас құрмалас сөйлем-сложноподчиненное предложение
Мезгіл бағыныңқылы сабақтас-Придаточные предложения времени
Шартты бағыныңқылы сабақтас -Сл.под. предложения с придаточным условия
Қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас-  Сл.под. пр.с придаточным образа действия
Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас - Сл.под.пр. с придаточным причины
Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас-Сл. под. пр.с уступительными придаточными пред.
Оқшау сөздер-обособленные слова
Қаратпа сөз-обращение
Қыстырма сөз-вводные слова
Төл сөз-прямая речь
Төлеу сөз-косвенная речь
Автор сөзі- слова автора
Тыныс белгілері-знаки препинания
Нүкте-точка
Үтір-запятая
Тырнақша-кавычки
Сызықша- тире
Қос нүкте-двоеточие
Сұрау белгісі-вопросительный знак
          Леп белгісі-восклицательный знак
Көпнұсқалы тест тапсырмалары


Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері
Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем
Сын-қимыл бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем
Мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем
Синтаксис тарауы бойынша қайталау сабағы
Деңгейлік тапсырма
Сан есім
Қысқаша жұрнақтар мен жалғаулар анықтамалығы
Тестирование по основным разделам русского языка
Сабақтас құрмалас сөйлем
Бөлім: Уроки / Қазақ тілі | Көрсетілім: 2238 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык