Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Тұрақты электр тогы


Тұрақты электр тогы

Тақырыбы: Тұрақты электр тогы

Мақсаты: «Тұрақтыэлектртгы»  тараубойыншаалғанбілімдерінқорытындылап,  қайталау,  эксперименттік ,сандық,  сапалықесептершығару.
Типі:  Қорытындылау,  қайталау.
Әдісі:  Сайыс,  зерттеу,  бағалау,  тексеру.
Құралдар:  Амперметр, вольтметр, кілт,  шам,  жалғағышсымдар
Көрнектілігі:  Ғалымдардыңпортреттері.
Пәнбайланыс:  математика,  әдебиет,  биология.
Сабақтыңжоспары:
Кімжылдам?  (тест)
Аналитектерсайысы
Құрастырушысайысы
Экономистерсайысы
Дәрігерлерсайысы
Қорытынды
Кімжылдам?
Тест 
Электр  атауы  0айдан  шыққан?
А. гректің, «янтарь»  сөзінен
Ә. парсының  «оңашалау»  сөзінен
Б.  латының  «янтарь»  сөзінен
В.  бәрідұрыс
2. Зарядтыңбелгісі мен  өлшембірлігі
А.  q, Кл         Ә. I, А        Б. Q, Кл          В.  E, Дж
3. Электр  тогынөткізуқабілетінеқарайзаттардыңбөлінуі
А. 2, өткізгіштержәнедиэлектриктер
Ә.  2,  диэлектриктержәнеизоляторлар
Б.  2,  өткізгіштержәнеизоляторлар
В.  өткізгіштер
4.   ___________ бұлненінсхемасы?

А. кілт
Ә.  амперметр
Б.  шам
     В.  гальвани  элемент
   5.  Ток  күшініңформуласы
А. І=   А/qӘ.  І=   q/tБ.  I= q • t     В.  U= qt
6. Атомдызерттегенкімжәнеатомныңқұрылысықандай?
А. Ньютон, нейтрон және  электрон
Ә.  Ампер,  нейтрон және протон
Б.  Галилей,  ядро  және  электрон

В.  Галилей,  ядро  және протон
7. Электр  зарядыныңтектері
А. оң
Ә.  терісжәнетеріс
Б.  оңжәнетеріс
     В.  оңжәнеоң
8.  Суретте  1, 2, 3 зарядталғанденелеркөрсетілген, олардыңқайсыбір–бірінетартылады
  1.                3.     А.  3 және 1
                                                   Ә.  1 және 3,  2 және 3
                                             Б.  денелертартылады
                                              В.  1 және 2,  1 және 3
9.  Аллюминийатомында  13 электрон  бар. Атомдардағыбөлшектер  саны – 40.
Ядродағы  электрон
А. 40       Ә.  35        Б. 2           В.  14
10.   Суретте  гелий  атомыныңмоделікөрсетілген.  Гелий атомында  электрон саны
                        А.  1    Ә. 2   Б.   4    В. 3

 

 

Аналитектерсайысы – тақтағаесепшығарады
№1  Реостаттыңжылжымалыконтактісініңқандайбірқалпында  амперметр  0,6 А  ток  күшінің,   ал  вольметр  15,1 В  кернеудікөрсетті. 
U2 = 13.9 Вкернеудіңконтактісіңаздапжылжытқанда  І2= 1,2 А ток  күшінкөрсетті.  Ток  көзініңкедергісін  тап?
№2  Элементті  4,5Ом кедергіментұйықтағандатізбектегі ток  күші  0,2 Асолэлементі  ЭҚК –і мен  ішкікедергісінанықта.
Құрастырушысайысы.Берілгенқұралдарментізбекқұрастыружәнеоныңсұлбасын  салу.   
Экономистерсайсы –есепшығару
Электр тогынүнемдіпайдалану.
Пәтерлеріміздіжарықтаңдыратың  100В-тік  біршам  10  сағатжаныпқалатынболса, 100В/ сағат  энергия шығындалады,  яғни  1кВт/сағат.  Егер
1кВт/сағат  энергия  бүгінгікүні  9 теңге 8 тиынболса, сондаауылдағы 250  үйде  1 шам  10 сағаттанжаныпқалса ,қаншатеңгеқаржытөлейміз?

Дәрігерлерсайысы
Адам  денесінетоктыңқатері
Адам  денесіненөтетін  ток,  Ом  заңыарқылыанықталады.  Күнделіктітұрмыстабарлықэлектрқұрылғылар  220 В кернеуменжұмысжасағанкездеадамтерісіқұрғақболғандакедергі 105  Ом болу  керек,ток күшінітабыңдар.
Қосымшаматериалданоқушыларға:  2,2мА -3А  аралығындаөлімқаупітуады. 3А  тоқтажүректоқтайды.  Ток  соққанкездеалдыменадамдыэлектртоғыныңәсеретуіненқұтқарукерек.
Сурақ – Адамғақандайкөмекжасауқажет?
Жауабы:  1) Жасандыдемалдыру, жүрекке  массаж жасаукерек.
2)Адамдыарғасыменжатқызып,  аузынашыпжасандыдемалдыру.
6. Қорытынды: кестегеөткенформулалардыжазып,  жауаптыңсәйкестігін  табу қажет.
7. Бағалау


Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Токтың жұмысы мен қуаты Джоуль- Ленц заңы.
Ток күші.Амперметр. Электр кернеуі. Вольтметр. Электр тізбегі
Тұрақты электр тогы тарауын қайталау
Электір кернеуі. Волтьметр. Электр тізбегі
Токтың жұмысы мен қуаты. Джоуль – Ленц заңы
Физика – әлем кілті
Ток жүретін сымнанажырату. Электр тогынан немесе найзағайдан сақтанужолдары
Электр тогы
Тұрақты ток заңдары
Тұрақты электр тогын тарауын қорытындылау
Бөлім: Уроки / Физика | Көрсетілім: 2167 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык