Ұстаздар сайты u-s.kz Сайттың атауы www.u-s.kz
» » Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы


Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы

Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Өйткені, жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге оқытушыларды даярлау – оларды кәсіби білімін көтеруге дайындау аспектісінің бірі және педагогтың жеке тұлғасын қалыптастырудың үрдісіндегі іс-әрекеттің нәтижесі болып табылады.
 Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту  білім беру мекемелерінің  басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір студенттің қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. 
XXI ғасырда білімі дамымаған елдің тығырыққа тірелері сөзсіз делінген Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 18 ақпан 2005 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында. Бұл мәселе жалпы білім беретін оқу орындарына байланысты айтылып тұрғандығы белгілі. Сол оқу орындарына толыққанды сапалы білім алған, оның бағдарламасын толық меңгерген ұрпағымыздан, болашақта жақсы маман, білімді азамат шығары анық. 
Себебі, біз қадам басқан ХХI ғасыр жан-жақты дамыған, білімді, өз ісіне және өзгенің ісіне әділ баға бере алатын, өзіне сенімді, Отанының  әлеуметтік-экономикалық дамуына зор үлесін қоса алатын азамат тәрбиелеуді талап етіп отыр./ 2 /.  
Оқу-тәрбие процесінде  жаңа педагогикалық технологияларды ендірудің алғы шарты: оқытушылардың инновациялық іс-әрекетін қалыптастыру болып табылады. Жаңа педагогикалық технологияны меңгерген әрбір оқытушы өз сабағын нәтижелі даму жағынан көре алады. 
Оқытушы алғаш педагогикалық технологияларды оқып үйренеді, екіншіден, меңгереді, үшіншіден, жаңа педагогикалық технологияларды тәжірибеде қолданады, төртіншіден, оны дамытып, нәтижесін тексереді.    
Жаңа технологияны қолдану төмендегідей кезеңдер арқылы жүзеге асырылады:
1 кезең – оқып үйрену; 2 кезең – меңгеру; 3 кезең - өмірге ендіру; 4 кезең – дамыту.
Педагогикалық технология – оқытушының кәсіби қызметін жаңартушы және сатыланып жоспарлаған нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-әрекеттер жиынтығы. Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттердің оқу-танымдық әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету. Ал бұдан педагогикалық технологияның тиімділігі шығады. Оқыту үрдісін жаңашаландыру студенттердің оқу материалын теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру және олардың тәжірибелік іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқу үрдісінің тиімділігі мен сапасы оқытушының әдістемелік дайындығы және сабақ жүргізу тәсілдері мен әдістеріне, жаңа педагогикалық технологиялар игерулеріне тікелей байланысты болады. 
Педагогикалық технология кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. Оқытудың жаңа педагогикалық технологиясын  меңгеру оқытушыдан орасан зор іскерлік пен шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет етеді. Осындай мақсат көздеген жүйелі ізденістер оқытушының жаңа технологияны меңгеріп, инновациялық жетілуіне әкеледі. 
Кез келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің жоғарылығы, дүние жүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы сол елдің технологиялық даму деңгейімен анықталады. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа технологияны енгізу сапалығы осы елдегі білім беру ісінің жолға қойылғандығы мен осы саланы ақпараттандыру деңгейіне келіп тіреледі. Ал білім беру саласындағы технологиялық идеялар бұдан 400 жыл бұрын пайда болған. Бұл күнде оқыту технологиясы үлкен өзгеріске ұшырап отыр. Оқытушылар мен студенттерге  әртүрлі дидактикалық материалдармен қоса оқытудың  техникалық құралдары жәрдемге келеді. 
Қазіргікездебілім беру саласындаболыпжатқанауқымдыөзгерістертүрліынталыбастамалар мен түрлендірулергекеңіненжолашуда.  Осы тұрғыданалғандаұрпақтәрбиесіменайналысатынәлеуметтік-педагогикалыққызметтіңтиімділігінарттыру, оны жаңасападаұйымдастыруқажеттігітуындайды. Бұлүшіноқытушылардыңинновациялықіс-әрекеттіңғылыми-педагогикалықнегіздерінмеңгеруімақсатетіледі. Ал жаңатехнологияныпайдалануміндеттідеңгейдегібілімдіқадыптастыраотырыпмүмкіндікдеңгейгежеткізеді. Сондықтаноқытушыныңбіліктілігінкөтеру мен  шығармашылықпедагогикалықәрекетінұйымдастырудақазіргіпедагогикалықтехнологиялардымеңгерудіңмаңызызор.
Оқытутехнологиясыпедагогикалықәдістергенегізделген. 1960  жылдардашет ел зерттеушілері “Педагогикалық технология” терминіненгізді. В.Беспалько “Педагогикалық технология дегеніміз–тәжірибедежүзегеасырылатынбелгілібірпедагогикалықжүйеніңжобасы, ал педагогикалықжағдайларғасайқолданылатынәдіс, тәсілдер – оныңқұрамдыбөлігіғана” – дегентұжырымдамаберді.
Педагогикалық технология оқытуүрдісінжобалау, ұйымдастыружәне оны өткізудіңформасыменанықталады. Педагогикалықтехнологияныңөзіндікерекшелігі: қойылғанмақсатқажетумүмкіндігінекепілдікберетіноқытуүрдісінқұрастыружәне оны жүзегеасыру. Оқытылатынпәнмазмұныоқытушы мен студенттіңөзарабайланысіс-әрекеті, студенттіңішкі даму үрдісінегізіндеанықталғаннақтымақсатғанапедагогикалық технология құрылымынтүсінукілті бола алады.
Білім беру саласықызметкерлерініңалдынақойылыпотырғанміндеттердіңбірі – оқытудыңәдістәсілдерінүнеміжетілдіріпотыружәнеқазіргізаманғыпедагогикалықтехнологиялардымеңгеру. 
Қазіргібілім беру саласындағыоқытудыңжаңапедагогикалықтехнологияларынмеңгермейіншесауатты, жан-жақтыбілгірмаман болу мүмкінемес. Жаңапедагогикалықтехнологиянымеңгеруоқытушыныңзейін-зерделік, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтықжәнебасқа да көптегенұстаздықкелбетініңқалыптасуынаигіәсерінтигізеді, өзін-өзідамытып, оқу-тәрбиеүрдісінжүйеліұйымдастыруынакөмектеседі. Қандайсабақтыңболмасынқызықтыөтуіоқытушыныңүнемііздену, ұтымдыәдіс – тәсілдердіқолдану, оқытуәдістемесінжаңартыпотыруынабайланысты. 
Қазіргітаңдаоқытушыларинновациялықжәнеинтерактивтікәдістемелерінсабақбарысындапайдаланаотырыпсабақтыңсапалыәріқызықтыөтуінеықпалынтигізуде.
ҚазақстанРеспубликасының 2015 жылғадейінгібілімберудідамытутұжырымдамасында: “Жоғарғыбілімдідамытудыңнегізгіүрдісімамандардаярлаусапасынарттыру, қарқындығылыми-зерттеуқызметіменықпалдастырылғанинновациялықбілімдідамыту, білім беру мен ақпараттықтехнологиялардыжетілдіруболыптабылады”,- депатапкөрсетілген.
Қазіргікүні инновация депкөбінесежаңатехнологияларды, әдістер мен құралдардыжасаужәнеқолданудыайтса, соныменбіргежаңаидеяларды, процестердібірлктежетілдірудің де жүйесі.Сондықтаноқыту мен тәрбиедегіжаңа технология инновациялықидеялардыенгізу, жаңартунысаныболыптабылады

Соңғы жарияланған материалдар тізімі
Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияны қолдану
Заманға сай педагогикалық технологияларды қолдану негізінде оқытудың тиімділігін арттыру
«Балабақшада сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістерін қолдану тәсілі»
ЖАҢАША БАҒЫТПЕН
Білім беру жүйесін жаңғырту жағдайында ШЖМ-де педагогикалық инновациялық технологияларды пайдалану
Абай
Мұғалімнің құзыреттілігін арттыруда жаңа технологияларды қолдану
Балабақшада сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістерін қолдану тәсілі
ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ САБАҒЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Инновациялық технологиямен оқыту – заман талабы
Бөлім: Уроки / Ашық сабақтар | Көрсетілім: 4445 | Қосты: NA | Ілмек сөздер:
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Бөлімдер
История
открытые уроки по истории
Педагогика
открытые уроки по педагогике
Биология
открытые уроки по биологии
Информатика
открытые уроки по информатике
Математика
открытые уроки по математике
Физика
открытые уроки по физике
Химия
открытые уроки по химии
Разное
открытые уроки
География
Открытые уроки по географии
русский язык